വന്യജീവികൾ

വയറ് വറ്റിയപ്പോഴറിയാതെ വഴിതെറ്റി കാടുകയറിയാതായിരിക്കണം,
വെളുത്ത തുണിയുടുക്കുന്ന,
നരഭോജികളും സ്വാർത്ഥരും മാത്രമുള്ള കാട്ടിലേക്ക്,
ഞാനും ഞങ്ങളും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കാട്ടിലേക്ക്,
നീയറിയാതെ വന്നുപോയതാകണം.

വന്യജീവികൾ ഞങ്ങൾ.
ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്പോൾ കണ്ണ് കാണില്ല.

പുഴയും, കാറ്റും, മഞ്ഞും,
പൂക്കളും , പുലികളും, ആനകളുമുള്ള
നിന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയുറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ല?
അവിടെ പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ?
ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും,
എന്തിനാണ് നീ മരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നല്ലോ.

വന്യജീവികൾ ഞങ്ങൾ.
ഞങ്ങളെയാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല.

(BBC ൽ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടം വന്നപ്പോൾ അഭിമാനാം തോന്നിയ നിമിഷം എഴുതിയത്)
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-43165745

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: