ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ

ചുറ്റും ചിന്തയുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ലോകം.
എന്നെ ചിന്തിക്കാൻ വിടാത്തവരുടെ ലോകം.

കാഴ്ചയായും, സബ്ദമായും
അവരുണ്ടാക്കിയ ചിന്തകളെന്നിൽ കുത്തിക്കയറുന്നു.

അവരുണ്ടാക്കിയ ചിന്തകളെ ഭോഗിച്ച്,
അവർ പറയും വഴിയിലൂടെ നടന്ന്,
ഒരു ഭാഗ്യവാനെപ്പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: